Aktuella vägledningar a -ö

Behovsdriven utveckling

Utvecklingen av tjänster ska utgå från privatpersoners och företags behov. Vägledningen Behovsdriven utveckling - en vägledning, version 1.0, ger stöd och verktyg för myndigheter, kommuner, landsting och andra organisationer i att ta fram tjänster som uppfyller målgruppers behov. Vägledningen har tagits fram i samverkan mellan medlemmarna i eSam och är en vidareutveckling den vägledning som  E-delegationen tagit fram.

Läs mer om behovsdriven utveckling

Checklista för jurister

Checklista för jurister är en introduktion i rättsliga förutsättningar för samverkan i utvecklingsinsatser. Checklistan vänder sig till jurister i stat, kommuner och landsting och belyser övergripande juridiska frågeställningar som bör beaktas vid samverkan kring e-förvaltningsinsatser.

Checklistan är aktuell i flera av faserna i vägledningen Metod för utveckling i samverkan från  E-delegationen. Metod för samverkan beskriver ett gemensamt ramverk för att säkerställa kvalitet, gemensamma förväntningar och krav på utvecklingsarbetet med fokus på att realisera önskade nyttor.

Läs mer om checklistan för jurister

Digital samverkan

Vägledningen för digital samverkan, version 4.1, belyser betydelsen av gemensam begreppsförståelse, kompetens att leda och styra en komplex samverkansgrupp samt kunskap om juridiska och säkerhetsmässiga förutsättningar för digital samverkan.

Läs mer om digital samverkan

Digitalt i första hand

Vägledningen Rättsliga förutsättningar för digitalt i första hand ger stöd i hur organisationer ska kunna leva upp till regeringens ambition att digitala tjänster ska vara förstahandsval i det offentligas kontakter med privatpersoner och företag.

Läs mer om digitalt i första hand

Eget utrymme hos myndighet

Användningen av eget utrymme är idag etablerad myndighetspraxis och kan förekomma som session, konto och brevlåda. eSams vägledning Eget utrymme - en vägledning stärker och fördjupar E-delegationens juridiska vägledning för verksamhetsutveckling 2.0 när det gäller eget utrymme.

Läs mer om eget utrymme hos myndighet

Elektroniskt informationsutbyte - en vägledning för utlämnande i elektroniskt form

Ett antal frågor behöver övervägas när myndigheter ska införa tjänster för att lämna ut uppgifter automatiserat utan att detta leder till så kallad direktåtkomst. I vägledningen Elektroniskt informationsutbyte - en vägledning för utlämnande i elektronisk form redovisar eSam sin bedömning av dessa frågor.

Utgångspunkten är Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) och Högsta förvaltnings­dom­stolens dom i det s.k. LEFI Onlinemålet (HFD 2015 ref. 61). Vägledningen ersätter den modell för utlämnande som E-delega­tionens presenterade i sin rapport  2012.

Läs mer om elektroniskt informationsutbyte - en vägledning för utlämnande i elektroniskt form

Elektroniska original, kopior och avskrifter

Vägledningen beskriver och förklarar olika typer av elektroniska handlingar som blivit vanliga i myndigheters elektroniska tjänster. En samordnad begreppsapparat är angelägen för att underlätta e-utvecklingen.

För att e-utvecklingen ska förenkla vardagen för enskilda är det viktigt att myndigheterna kan fånga sin information i elektronisk form så enkelt som möjligt och så tidigt som möjligt, och även lämna den i samma form. En ovillkorlig förutsättning är förstås att informationsutbytet är tillåtet och lämpligt från ett integritetsskyddsperspektiv.

Läs mer om elektroniska original, kopior och avskrifter

Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter 1.1

Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter ger stöd till organisationer som ska införa e-legitimeringar och e-underskrift. Den omfattar flera perspektiv, inte bara det juridiska, och vänder sig till både till jurister och andra involverade yrkesgrupper. Vägledningen har uppdaterats i juni 2018.

Läs mer om den juridiska vägledningen för införande av e-legitimering och e-underskrifter

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning 3.0

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning 3.0 förklarar juridiska frågor som är centrala vid utvecklingen av e-tjänster inom e-förvaltningen. Vägledningen presenterar rättsliga bedömningar av hur teknik och juridik kan kombineras och fungerar som en bro mellan dessa båda områden.

Läs mer om den juridiska vägledningen för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning 3.0

Metod för utveckling i Samverkan

Syftet med Metod för Utveckling i Samverkan är att ge ett gemensamt ramverk för att säkerställa kvalitet, gemensamma förväntningar och krav på utvecklingsarbetet, med fokus på att realisera de önskade nyttorna av utvecklingen.

Läs mer om metod för utveckling i Samverkan

Outsourcing – en vägledning om sekretess och persondataskydd

Vägledningen ger myndigheterna juridiskt stöd i de överväganden om sekretess och skydd av personuppgifter som måste göras inför en planerad utkontraktering till privat företag. Den ger också  handfasta förslag på åtgärder i syfte att säkerställa en korrekt hantering av sekretessreglerad information.

Läs mer om outsourcing – en vägledning om sekretess och persondataskydd

Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier

Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar som måste följas. Därför har e-delegationen på uppdrag av regeringen tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv (dir. 2010:32). 

Läs mer om riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier

34.228.55.57