Stöd och vägledning

eSam ger ut vägledningar och annat stöd för dig som arbetar med digital utveckling i samverkan inom offentlig sektor. eSam förvaltar också den tidigare E-delegationens vägledningar.

Vägledningarna omfattar allt från arkitekturfrågor till juridik och säkerhetsaspekter. De vänder sig till dig som arbetar i olika roller med till exempel verksamhetsutveckling, it-projekt, e-tjänster, webbutveckling, användbarhet och informationsarkitektur inom offentlig sektor.

Vägledningar om samverkan generellt

Det finns några vägledningar som beskriver och ger stöd i digital samverkan generellt. De har lite olika karaktär samtidigt som de innehållsligt i många delar relaterar till varandra. Till dessa hör Vägledning för digital samverkan med bilagor, bland annat Principer för digital samverkan, samt Metod för utveckling i samverkan.

Vägledning för digital samverkan och vägledande principer för digital samverkan

Vägledningen Digital samverkan belyser betydelsen av gemensam begreppsförståelse, kompetens att leda och styra en komplex samverkansgrupp samt kunskap om juridiska och säkerhetsmässiga förutsättningar för digital samverkan.

Principerna för digital samverkan rör både samverkan kring lösningar som riktar sig direkt till privatpersoner och lösningar för informationsutbyte. Principerna anger hur samverkan bör ske mellan olika myndigheter och andra aktörer, principerna kan dock även användas internt hos enskilda.

Till Vägledning för digital samverkan med bilagor

Metod för utveckling i Samverkan

Vägledning för utveckling i samverkan är en generell metod för att ge ett praktiskt stöd till aktörer som samverkar kring utveckling av gemensamma lösningar eller till en enskild organisation som önskar tillämpa en generell utvecklingsprocess.

Här finns bland annat en utvecklingsmodell från idé till realiserad nytta, checklistor, begreppsförklaringar och förslag på dokument och rubriker.

Till vägledningen Metod för utveckling i samverkan

Livshändelsedriven utveckling

Med livshändelse menas när en privatperson eller företagare ställs inför en händelse som påverkar och förändrar hans eller hennes livssituation och som kräver en mängd kontakter med olika aktörer i det offentliga. 

Vägledningen Behovsdriven utveckling vänder sig både till dig som ska samla in och analysera behov som underlag för verksamhetsutveckling och till dig som har en styrande roll i en utvecklingsinsats och vill öka din kunskap om behovsdriven utveckling.

Vägledningen besvarar frågor kring varför verksamhetsutveckling ska bedrivas behovsdrivet och hur man går tillväga.

Till vägledningen Behovsdriven utveckling

För dig som jurist

eSam och den tidigare E-delegationen har tagit fram flera vägledningar och andra ställningstaganden som ger juridiskt stöd vid utveckling av e-förvaltning och som belyser de rättsliga frågeställningar som kan uppstå kring olika utvecklingsinsatser.

Till de juridiska vägledningarna

34.228.55.57