Säkerhet expertgrupp

Expertgruppen för säkerhetsfrågor inom eSam arbetar med säkerhetsområden och säkerhetsfrågor som är centrala för digitaliseringen och som behöver hanteras i samverkan.

Gruppen arbetar inte med säkerhetsfrågor som redan hanteras av andra specifikt ansvariga myndigheter.

I januari 2017 inrättade eSam en temporär expertgrupp för säkerhetsfrågor. Gruppens uppdrag under våren 2017 var att bland annat genomföra en behovsanalys, ta fram principer för styrning av säkerhet och identifiera nya riskområden i arbeten som sker i samverkan. Efter sommaren permanentades gruppen.

Expertgruppen samverkar med övriga expertgrupper inom eSam.

Deltagare i expertgruppen för säkerhet

Gunnar Wennerholm, Tillväxtverket (ordförande)

Johnny Carlberg, eSams kansli

Stephen Dorch, eHälsomyndigheten

Liisa Laukkanen, Försäkringskassan

Fredrik Hasselrot, Migrationsverket

Susanne Borenberg, Naturvårdsverket

Ulf Ranestedt, Pensionsmyndigheten

Walter Thyselius, Polisen

Henrik Axelsson, Skatteverket

Jeanna Thorslund, Sveriges kommuner och landsting

Carl Önne, Myndigheten för samhällsskydd och breredskap (adjungerad)

Ylva Söderlund, Säkerhetspolisen (adjungerad)

Relaterad information

eSam har även inrättat en referensgrupp för säkerhetsfrågor där alla medlemmar kan utse en representant.

Referensgrupp Säkerhet

Läs mer om pågående arbete inom säkerhetsområdet:

Expertområde säkerhet

54.92.182.0