Expertgrupp för säkerhetsfrågor

Det finns ett behov av praktiskt stöd och andra åtgärder kring säkerhet i arbete med gemensamma lösningar. Därför har eSams styrgrupp beslutat att permanenta expertgruppen för säkerhet till hösten 2017.

Expertgruppen ska arbeta med säkerhetsområden och säkerhetsfrågor som är centrala för digitaliseringen och som behöver hanteras i samverkan. Gruppen ska inte arbeta med säkerhetsfrågor som redan hanteras av andra specifikt ansvariga myndigheter.

eSam ska även inrätta en referensgrupp för säkerhetsfrågor där alla medlemmar kan utse en representant.

I januari 2017 inrättade eSam en temporär expertgrupp för säkerhetsfrågor. Gruppens uppdrag under våren 2017 har varit att bl.a. genomföra en behovsanalys, ta fram principer för styrning av säkerhet och identifiera nya riskområden i arbeten som sker i samverkan.

» Läs mer om arbetet

Deltagare i den temporära expertgruppen för säkerhet

  • Gunnar Wennerholm, Tillväxtverket (ordförande)
  • Johnny Carlberg, eSams kansli
  • Liisa Laukkanen, Försäkringskassan
  • Fredrik Hasselrot, Migrationsverket
  • Susanne Borenberg, Naturvårdsverket
  • Ulf Ranestedt, Pensionsmyndigheten
  • Peter Baggesen, Polisen
  • Henrik Axelsson, Skatteverket
  • Carl Önne, Myndigheten för samhällsskydd och breredskap (adjungerad)
  • Ylva Söderlund, Säkerhetspolisen (adjungerad)
54.92.170.142