Säkerhet expertgrupp

Syftet med gruppen är att samla expertis inom området för att kunna utreda och analysera komplexa frågor av betydelse, samt för att underlätta den digitala utvecklingen.

Gruppen bemannas av såväl representanter från medlemsorganisationerna som andra organisationer och har möten omkring 8 – 10 gånger per år.

Expertgruppen ansvarar för att:

  • Identifiera väsentliga frågor att utreda och analysera inom sitt sakområde
  • Ta emot uppdrag från styrgruppen
  • Ta emot idéer om uppdrag från övriga grupperingar
  • Ge ut vägledningar, rekommendationer och uttalanden
  • Förankra med respektive sakområdesgrupp
  • I mån av resurser ge stöd och råd till utvecklingsinitiativ (men ingår inte som resurser)

Gruppen arbetar inte med säkerhetsfrågor som redan hanteras av andra specifikt ansvariga myndigheter. Expertgruppen samverkar med övriga expertgrupper inom eSam.

Deltagare i expertgruppen för säkerhet

Gunnar Wennerholm, Tillväxtverket (ordförande)

Johnny Carlberg, eSams kansli

Stephen Dorch, eHälsomyndigheten

Liisa Laukkanen, Försäkringskassan, Kronofogden

Mikael Åkerholm

Fredrik Hasselrot, Migrationsverket

Susanne Borenberg, Naturvårdsverket

Walter Thyselius, Polisen

Marie Emilsson, Skatteverket

Markus Ekbäck, Sveriges kommuner och landsting

Eva Hyenstrand, Trafikverket

Carl Önne, Myndigheten för samhällsskydd och breredskap (adjungerad)

Emanuel Hedestig, Säkerhetspolisen (adjungerad)

Relaterad information

eSam har även inrättat en referensgrupp för säkerhetsfrågor där alla medlemmar kan utse en representant.

Sakområdesgrupp Säkerhet

Läs mer om pågående arbete inom säkerhetsområdet:

Expertområde Säkerhet

18.212.239.56