Juridisk expertgrupp

eSams juridiska expertgrupp arbetar för att minska osäkerheten om hur gällande rätt ska tolkas, identifiera juridiska hinder för digitalisering och visa på juridiskt hållbara lösningar som stödjer såväl effektivitet som enskildas behov av skydd.

Expertgruppen tar bland annat fram vägledningar och rättsliga uttalanden som stöd för digital samverkan i det offentliga. Expertgruppen kan också ta fram förslag till författningsändringar.

I expertgruppen ingår personer med olika juridisk kompetens, både från eSams medlemmar och utifrån. Avsikten är att kunna belysa och tolka ett rättsområde från olika håll för att ge en tillräckligt heltäckande bild av de behov som behöver tillgodoses.

Expertgruppen samverkar med övriga expertgrupper inom eSam.

Juridiska expertgruppens deltagare

Mikael Westberg, Försäkringskassan

Tomas Öhrn, Lantmäteriet

Malgorzata Drewniak, Lantmäteriet

Eva Maria Boberg, Pensionsmyndigheten

Jan Sjösten, Skatteverket

Gunnar Svensson, Skatteverket

Gustaf Johnssén, Statens servicecenter

Staffan Wikell, Sveriges Kommuner och Landsting

Linn Kempe, DIGG (adjungerad)

Veronica Eckerby, Finansdepartementet (adjungerad)

Nils Fjelkegård, Finansdepartementet (adjungerad)

Maria Sertcanli, Säkerthetspolisen, SÄPO (adjungerad)

Per Furberg, Advokataktiebolaget Per Furberg

Christina Wikström, Wikström & Partners Advokatbyrå AB

Johan Bålman, eSams kansli, ordförande

Relaterad information

Läs mer om det pågående arbetet inom det rättsliga området:

Expertområde Juridik

Det finns också en juridisk referensgrupp:

eSams juridiska referensgrupp

34.228.55.57