Hur skalar vi upp bra lösningar?

Nyheten publicerad: 11 okt 2017

Hur ser vi till att bra lösningar kommer fler till del, att de kan skalas upp? När eSams referensgrupp för arkitektur träffades i september var temat hur vi kan arbeta för att komma längre kring återanvändning och uppskalning.

 - När någon i det offentliga har analyserat och löst ett problem bör andra direkt kunna återanvända resultatet utan att någon omprövning behövs. I vissa fall behövs förstås värderingar utifrån den egna verksamhetens unika förutsättningar, men det blir mer effektivt om vi tar vid där andra har slutat, säger Mikael Österlund, arkitekt på eSams kansli.

En av de mest prioriterade frågorna inom eSam är hur vi tar vara på det gedigna arbete som bedrivs hos var och en av eSams medlemmar. Generellt litar vi på varandras kloka slutsatser, produkter och lösningar, men återvinning är ändå svårt i praktiken. Hur kan vi dra nytta av erfarenheter och bredda tillämpningsområdet för olika typer av produkter eller lösningar som tas fram?

Frågan diskuterades des 17 september i eSams referensgrupp för arkitektur där samtliga av eSams medlemmar är representerade.

Ett aktuellt gemensamt område som berör arbetet med informationsförsörjning är åtkomsthantering och identitetshantering. Att kunna avgöra vilken information som någon ska ha tillgång till utifrån vem man är, vilka behörigheter man själv eller organisationen har och i vilken roll man agerar är centralt för en effektiv informationsförsörjning.

Från landsting och kommuner till nationell nivå?

Per Mützell från Inera presenterade en referensarkitektur för åtkomstshantering och identitetshantering som nu fastställts av alla regioner och landsting. SKL och Inera ser just nu på om samma referensarkitektur kan möta kommunernas behov.

Vid mötet med eSams referensgrupp diskuterades referensarkitekturen utifrån behov och om den ligger i linje med hur den sammansatta bastjänsten för grunduppgifter för företag (SSBTGU) är utformad. Gruppen konstaterade att det vore intressant att se om referensarkitekturen går att skala upp till nationell nivå.

En generisk process för uppskalning börjar ta form

- Att vi kan enas om den här typen av grundläggande byggstenar är en förutsättning för att vi ska kunna utbyta information på ett mer effektivt sätt mellan kommuner, landsting, myndigheter och offentliga aktörer, påpekade Manne Andersson från eHälsomyndigheten vid mötet.

En workshop genomfördes för att definiera hur processen ser ut för att ta oss från en idé eller ett behov som har identifierats till ett läge där en färdig lösning har skalats upp för bred användning inom offentlig sektor. Det resulterade i ett utkast till en generisk process.

eSam går nu vidare med att testa processen genom att applicera den på praktikfallet med den presenterade referensarkitekturen. Referensgruppens medlemmar ska som första steg förankra förslaget till process och behovet av en gemensam referensarkitektur för behörighetshantering och identitetshantering i den egna organisationen.

- Nu har vi ett första utkast till process som vi börjar tillämpa praktiskt. Det behövs säkert justeringar utmed resans gång men efter idag har vi något att utgå ifrån. Min förhoppning är att vi successivt etablerar ett effektivt arbetssätt och kan föda in andra områden för att skala upp till bredare användning under hösten, konstaterar Mikael Österlund.

23.20.120.3