Lagförslag möjliggör automatiserade beslut

Nyheten publicerad: 07 mar 2017

Den nuvarande förvaltningslagen har setts över för att reformera och modernisera regelverket. I en lagrådsremiss föreslår nu regeringen en ny förvaltningslag. Ett av
förslagen innebär att det blir lättare att automatisera beslut i linje med de förslag som E-delegationen lämnade i ett betänkande från 2014.

Förslaget till ny förvaltningslag slår fast vissa allmänna förvaltningsrättsliga
principer som utvecklats i praxis i uttryckliga bestämmelser och lagen blir mer lättillgänglig. Lagen innehåller också ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning.

En av frågorna som har utretts är möjligheten att fatta beslut automatiserat utan
särskilda medgivanden. Det nya lagförslaget anger att beslut får fattas automatiserat,
något som inte varit självklart tidigare. En närliggande fråga gäller krav på att ange vem eller vilka som fattat beslutet, vem som varit föredragande och andra närvarande. I lagrådsremissen klargörs att dessa uppgifter ska anges om de finns, men att det är naturligt att de utelämnas när beslut fattas automatiserat.

- Det här underlättar digitaliseringen av förvaltningen. Den äldre regleringen
har varit oklar, olika för olika myndigheter, och den har haft en hämmande
inverkan vid digitalisering av uppgifter av enkel och rutinartad beskaffenhet. Det
nuvarande förslaget förenklar processen och ligger i linje med E-delegationens
betänkande från 2014. Jag är glad att delegationens arbete äntligen bär frukt,
säger Johan Bålman, jurist på eSams kansli och tidigare på E-delegationen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

» Till regeringen hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

» E-delegationens betänkande Automatiserade beslut – färre regler ger tydligare reglering, SOU 2014:75.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

54.80.148.252