Inriktning och mål

eSam är en av många aktörer som arbetar mot samma övergripande mål på en nationell nivå. Regeringens övergripande mål för e-förvaltning och digitalisering är att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

I regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning finns de tre målen:

 • En enklare vardag för medborgare
 • Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
 • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

De förvaltningspolitiska målen uttrycker att den svenska förvaltningen ska vara innovativ och samverkande. Sammantaget ger det grunden och riktningen för eSams arbete.

I regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige uttrycks att digitala tjänster ska vara förstahandsval i det offentligas kontakter med medborgare och företag - Digitalt först.

Här kan du läsa mer om regeringens strategier för digitaliseringen inom offentlig sektor:

Digitalt först - en blogg från Finansdepartementetöppnas i nytt fönster

Med medborgaren i centrum - Regeringens strategi för en digitaltsamverkande statsförvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergripande inriktning för eSam

eSams styrgrupp har beslutat om verksamhetsinriktningen för eSam för kommande verksamhetsperiod, juli 2017 - juni 2018.

Den övergripande inriktningen för eSam är att skapa förutsättningar och möjliggöra samverkan kring digitaliserng. Det handlar dels om att samverka för att ta fram digitala lösningar som utgår från vad privatpersoner och företag behöver. Det handlar dels om att ta fram lösningar som effektiviserar informationsutbytet mellan offentliga och privata aktörer.

eSam ska också bidra till att öka kompetensen om digital utveckling inom offentlig förvaltning.

eSams effektmål och strategier

Arbetet i eSam ska bidra till:

 • Enklare myndighetskontakter med smarta och säkra digitala lösningar
 • Enhetlig rättstillämpning och ett regelverk som stödjer digital utveckling
 • Att fler har kompetens inom området digitalisering i samverkan
 • Att gemensamma principer och ramverk används för arkitektur och säkerhet
 • Ökad användning av gemensamma tjänster (med gemensamma tjänster avses både dem som är en del av den nationella digitala infrastrukturen, t.ex. Mina meddelande och e-legitimationer, men också bastjänster.)
 • Effektivare informationsutbyte och informationsförsörjning

Vi når målen genom att vi:

 • arbetar behovsdrivet och har ett helhetsperspektiv
 • samarbetar och driver på för att snabbt kunna starta nya initiativ och kunna förverkliga lösningar
 • samordnar arbetet mellan de olika expertområdena och ger stöd till utvecklingsinsatser
 • lär av tidigare erfarenheter och återanvänder framgångsrika lösningar och metoder
 • bidrar med expertis och erfarenheter i regeringens arbete och utredningar
  har en väl fungerande kommunikation med våra målgrupper
 • eftersträvar att harmonisera eSams planering med medlemmarnas strategiska planering.

Relaterad information

Ta del av verksamhetsinriktningen och verksamhetsberättelsen:

VerksamhetsinriktningPDF

VerksamhetsberättelsePDF

Läs artikel och se film om verksamhetsinriktningen:

Fortsatt full fart för eSam

Intervju med Katrin Westling Palm om eSams verksamhetsinriktning från juni 2017. Filmen är 2:43 minuter lång.

54.221.76.68