Inriktning och mål

eSam är en av många aktörer som arbetar mot samma övergripande mål. Regeringens övergripande mål för e-förvaltning och digitalisering är att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

I regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning finns de tre målen:

 • En enklare vardag för medborgare
 • Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
 • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

De förvaltningspolitiska målen uttrycker att den svenska förvaltningen ska vara innovativ och samverkande. Sammantaget ger detta den grund och riktning som arbetet inom eSam vilar på. I regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige uttrycks att digitala tjänster ska vara förstahandsval i det offentligas kontakter med medborgare och företag - "Digitalt först".

eSams effektmål

eSam har sex mål för det gemensamma arbetet. De beskriver vilka effekter som ska uppnås genom att samarbeta inom programmet:

 • En samordnad rättstillämpning
 • Ett regelverk som stödjer digital samverkan
 • Fler har kompetens inom området digital samverkan
 • En enklare och effektivare införande av initiativ och lösningar
 • Ökad användning av gemensamma tjänster och återanvändning av information
 • Ändamålsenlig arbetsfördelning och inget dubbelarbete

Vägledande principer

Som utgångspunkt för att prioritera gemensamma insatser har eSam ett antal vägledande principer:

 • insatsen ska möjliggöra ökat informationsutbyte och på så sätt leda till någon form av nytta som exempelvis effektivisering, förenklingar, nöjdare kunder och samhällsnytta
 • insatsen berör två eller flera organisationer
 • insatser där en gemensam juridisk tolkning behövs
 • insatsen medför stor samhällsnytta men ingen enskild part har tillräckligt stor nytta för att driva insatsen och därför finns ingen naturlig ”igång-sättare”.

 

54.80.234.9