Inriktning och mål

eSam är en av många aktörer som arbetar mot samma övergripande mål på en nationell nivå.  Målet för statsförvaltningen är att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Det återspeglas i regeringens mål för en digitalt samverkande statsförvaltning:

 • En enklare vardag för medborgare
 • Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
 • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

De förvaltningspolitiska målen uttrycker att den svenska förvaltningen ska vara innovativ och samverkande. Sammantaget ger det grunden och riktningen för eSams arbete.

Läs mer om regeringens strategi från 2012 för en digitalt samverkan statsförvaltning:

Med medborgaren i centrum - Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltninglänk till annan webbplats

Övergripande inriktning för eSam

Den övergripande inriktningen för eSam är att skapa förutsättningar och möjliggöra samverkan kring digitalisering, både runt digitala lösningar som utgår från vad privatpersoner och företag behöver och digitala lösningar som effektiviserar informationsutbytet mellan offentliga och privata aktörer.

eSam ska också bidra till att öka kompetensen om digital utveckling inom offentlig förvaltning.

eSams effektmål och strategier

Arbetet i eSam ska bidra till:

 • Enklare myndighetskontakter med smarta och säkra digitala lösningar
 • Enhetlig rättstillämpning och ett regelverk som stödjer digital utveckling
 • Att fler har kompetens inom området digitalisering i samverkan
 • Att gemensamma principer och ramverk används för arkitektur och säkerhet
 • Ökad användning av gemensamma tjänster (med gemensamma tjänster avses både dem som är en del av den nationella digitala infrastrukturen, t.ex. Mina meddelande och e-legitimationer, men också bastjänster.)
 • Effektivare informationsutbyte och informationsförsörjning

Vi når målen genom att vi:

 • arbetar behovsdrivet och har ett helhetsperspektiv
 • samarbetar och driver på för att snabbt kunna starta nya initiativ och kunna förverkliga lösningar
 • samordnar arbetet mellan de olika expertområdena och ger stöd till utvecklingsinsatser
 • lär av tidigare erfarenheter och återanvänder framgångsrika lösningar och metoder
 • bidrar med expertis och erfarenheter i regeringens arbete och utredningar
  har en väl fungerande kommunikation med våra målgrupper
 • eftersträvar att harmonisera eSams planering med medlemmarnas strategiska planering.

Ta del av verksamhetsinriktning hösten 2018 och verksamhetsberättelsen för 2017 - 2018:

VerksamhetsinriktningPDF

VerksamhetsberättelsePDF

Läs mer om Regeringens övergripande digitaliseringsmål

För att nå målen för it- och digitaliseringspolitiken lanserade regeringen 2015 ett program för digital förnyelse av det offentliga Sverige kallat Digitalt först där målet är att digitala tjänster ska vara förstahandsval i det offentligas kontakter med medborgare och företag, där det är relevant och möjligt.

Läs Finansdepartementets blogg Digitalt först:

Digitalt först - en blogg från Finansdepartementetlänk till annan webbplats

I regeringens digitaliseringsstrategi som presenterades 2017 uttrycker regeringen att Sverige ska bli bäst i världen på att att avända digitaliseringens möjligheter. Fyra prioriterade insatsområden för digitaliseringspolitikens inriktning på en övergriande nivå lyfts fram:

 • En nationell digital infrastruktur.
 • Ökad digital mognad.
 • Digital innovationsförmåga.
 • Undanröja juridiska hinder för ökad digitalisering.

Ta del av regeringens digitaliseringsstrategi:

För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategilänk till annan webbplats

34.228.55.57