Inriktning och mål

eSam är en av många aktörer som arbetar mot samma övergripande mål. Regeringens övergripande mål för e-förvaltning och digitalisering är att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

I regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning finns de tre målen:

 • En enklare vardag för medborgare
 • Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
 • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

De förvaltningspolitiska målen uttrycker att den svenska förvaltningen ska vara innovativ och samverkande. Sammantaget ger detta den grund och riktning som arbetet inom eSam vilar på.

I regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige uttrycks att digitala tjänster ska vara förstahandsval i det offentligas kontakter med medborgare och företag - "Digitalt först".

Övergripande inriktning

eSams styrgrupp har beslutat om verksamhetsinriktningen för eSam för kommande verksamhetsperiod, juli 2017 - juni 2018.

Den övergripande inriktningen för eSam är att skapa förutsättningar och möjliggöra samverkan kring digitaliserng i samverkan. Det handlar om samverkan kring utveckling av digitala lösningar som utgår från vad privatpersoner och företag behöver. Det handlar också om samverkan kring lösningar som effektiviserar informationsutbytet mellan offentliga och privata aktörer.

eSam ska också bidra till att öka kompetensen om digital utveckling inom offentlig förvaltning.

eSams effektmål och strategier

Arbetet i eSam ska bidra till:

 • Enklare myndighetskontakter med smarta och säkra digitala lösningar
 • Enhetlig rättstillämpning och ett regelverk som stödjer digital utveckling
 • Att fler har kompetens inom området digitalisering i samverkan
 • Att gemensamma principer och ramverk används för arkitektur och säkerhet
 • Ökad användning av gemensamma tjänster (med gemensamma tjänster avses både dem som är en del av den nationella digitala infrastrukturen, t.ex. Mina meddelande och e-legitimationer, men också bastjänster.)
 • Effektivare informationsutbyte och informationsförsörjning

Vi når målen genom att vi:

 • arbetar behovsdrivet och har ett helhetsperspektiv
 • samarbetar och driver på för att snabbt kunna starta nya initiativ och kunna förverkliga lösningar
 • samordnar arbetet mellan de olika expertområdena och ger stöd till utvecklingsinsatser
 • lär av tidigare erfarenheter och återanvänder framgångsrika lösningar och metoder
 • bidrar med expertis och erfarenheter i regeringens arbete och utredningar
  har en väl fungerande kommunikation med våra målgrupper
 • eftersträvar att harmonisera eSams planering med medlemmarnas strategiska planering.
54.92.170.142