Samverkan inom eSam fortsätter

Nyheten publicerad: 07 feb 2019

Det finns ett behov av eSam även framöver. Det konstateras i den översyn som gjorts av verksamheten. Därför fortsätter eSam - med justeringar i inriktning och organisation för att undvika dubbelarbete i förhållande till DIGG och för att få ett än tydligare fokus på det livshändelsedrivna arbetet och ökad kraft i genomförandet.

Under de år som gått sedan eSamverkansprogrammet (eSam) bildades har regeringen beslutat om en rad centrala satsningar och initiativ som syftar till att öka digitaliseringstakten. Landskapet har delvis förändrats i och med att DIGG kom till som en ny aktör inom digitaliseringsområdet under 2018.

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt, både för DIGG och för eSam, har ett nära samarbete inletts för att säkerställa att inget dubbelarbete sker och att inget ramlar mellan stolarna. En konkret konsekvens är bland annat att eSam lagt ner sin expertgrupp för arkitektur då DIGG håller på att bygga upp en motsvarande gruppering. DIGG har också tagit över eSams vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter då DIGG ansvarar för de frågorna.

Översynen konstaterar att eSam behövs

Bildandet av DIGG har lett till ett behov av att utveckla och definiera eSams uppdrag och roll i den förändrade kontexten. Under hösten 2018 genomfördes därför en översyn av eSams verksamhet av konsultföretaget Governo. I översynen konstaterades att eSam har fyllt ett viktigt behov och skapat goda resultat sedan starten 2015.

Governos analys är att eSam genom att vara anpassningsbar och en organisation som varit under ständig utveckling har fyllt de behov som medlemmarna har identifierat som viktiga. Värden som har skapats har bland annat varit att man konkret och pragmatiskt kunnat lösa ut ett antal utmaningar som flera myndigheter står inför samt att man kunnat initiera projekt som svarar mot medborgarnas behov.

Governos slutsats är att eSam även fortsatt behövs som ett komplement till DIGG, inte minst för att kraven på att öka digitaliseringstakten och samordningen av digitaliseringsinsatser i offentlig sektor bara växer.

Därför har eSams styrgrupp nu beslutat att fortsätta sin samverkan inom eSam. Inriktning, uppdrag och organisation har dock justerats i syfte att undvika dubbelarbete i förhållande till DIGG och för att få ett än tydligare fokus och ökad kraft i genomförandet. Förändringarna kommer att införas successivt under 2019. Här följer en sammanfattning av förändringarna.

Tydligare fokus på privatpersoner och företags behov

Syftet med samarbetet inom eSam har förtydligats, främst för att stärka medlemmarnas kundnära och livshändelsedrivna arbete utifrån privatpersoners och företag behov, men också för att lyfta fram det arbete som bedrivs för att bidra till medlemmarnas egen utveckling och effektivisering.

Följande uppgifter ska ligga till grund för eSams verksamhet:

  • Utveckla digitala lösningar kring privatpersoners och företags livshändelser och behov samt skapa och dela gemensamma lösningar som bidrar till medlemmarnas digitala transformation och effektivisering
  • Samla kompetenser inom komplexa och gemensamma områden för att ta fram t.ex. vägledningar som skapar nytta för medlemmarna
  • Agera pådrivande på det offentligas digitalisering genom att bl.a. göra uttalanden och uppmärksamma frågor som hindrar den digitala utvecklingen

Nära samverkan med DIGG

Samarbetet med DIGG är prioriterat. DIGG kommer att ingå som adjungerad i relevanta grupperingar inom eSam och ett arbete pågår med en gemensam samverkansplan. Det är centralt att ha en nära dialog i arbeten som har beröringspunkter med DIGGs uppgifter. Dialog förs med DIGG om till exempel förvaltning och vidareutveckling av det ramverk för digital samverkan som tagits fram inom eSam.

Ett utvecklingsforum tillsätts för att öka genomförandekraften

eSams organisation bibehålls i stort men en nyhet är att ett utvecklingsforum ska inrättas för att få mer kraft i att genomföra gemensamma utvecklingsinitiativ. Som tidigare är det medlemmarna som driver utvecklingsinitiativen i olika konstellationer, inte eSams kansli. Men för att underlätta igångsättandet och för att förankra initiativen på ett bättre sätt i medlemmarnas utvecklingsportföljer tillsätts ett forum som ska utgöra en taktisk och operativ brygga mellan styrgruppen och de gemensamma utvecklingsinitiativen.

eSams arbetsgrupp byter namn till samordningsgrupp och får ansvar för att vara kontaktpunkt och samordna det arbete som bedrivs inom eSam med det relaterade arbete som bedrivs hos respektive medlem.

eSams vägledande arbete fortsätter

Det förutsättningsskapade arbetet är fortsatt prioriterat inom eSam. Därför fortsätter expertgrupperna inom juridik och säkerhet (expertgruppen för arkitektur har redan avvecklats i eSams regi då arkitekturområdet till stor del ligger inom DIGGs ansvar).

Dagens referensgrupper för juridik, säkerhet och arkitektur, där alla medlemmar är representerade, kommer att byta namn till Sakområdesgrupper. eSam fortsätter att driva en gruppering med medlemmarnas kommunikationsansvariga.

Fortsatt process

Den nya inriktningen och de nya arbetssätt som organisationsförändringarna syftar till kommer att genomföras successivt. eSams kansli kommer att vara motor i arbetet och en särskild etableringsgrupp kommer tillsättas för att utforma det nya utvecklingsforumet. Vartefter förändringarna införs kommer esamverka.se att uppdateras.

 

Hör kommentarer om översynen:

Hör tre generaldirektörer om eSams nya inriktning

18.232.125.29