eSam uppdaterar den juridiska checklistan

Nyheten publicerad: 31 okt 2018

Den checklista för jurister som E-delegationen tog fram har länge varit ett viktigt stöd för jurister i offentlig förvaltning. Nu påbörjar jurister inom eSam ett arbete för att uppdatera den med utgångpunkt i bland annat GDPR och den nya förvaltningslagen.

En central del i all digitalisering är att hantera de juridiska förutsättningarna. Juristerna i eSams expert-och referensgrupper tolkar och ger varandra och andra stöd i tillämpningen av gällande rätt. En viktig uppgift är att ge ut vägledningar, rekommendationer och annat stöd för jurister i offentlig förvaltning.

Nu har ett arbete påbörjats för att se över den checklista för jurister som gavs ut av E-delegationen 2014 för att ge en introduktion i rättsliga förutsättningar för enklare samverkan i utvecklingsinsatser. Checklistan har blivit inaktuell inom flera centrala områden.

Johan Bålman.

- Vi har många nya förutsättningar idag. Vi ska till exempel tillämpa GDPR och registerförfattningar som har anpassats efter GDPR. Vi har också fått en ny förvaltningslag, upphandlingslag, kommunallag och säkerhetsskyddslag. Det gör att checklistan behöver ses över för att vara aktuell och ge jurister ett bra stöd även framöver, säger Johan Bålman, eSams kansli, som leder expertgruppen för juridik inom eSam.

Intresset från eSams medlemmar att delta i arbetet har varit stort. I arbetsgruppen deltar nu ett tiotal personer med olika kompetenser, bland annat inom GDPR, den nya förvaltningslagen, kommunalrätt samt upphandling och informationssäkerhet.

Ett första möte hölls i början av oktober för att planera arbetet och bedöma resursbehovet.

- Vi har nu fördelat olika områden mellan oss och arbetar i grupper om två eller tre med att se över ändringsbehov och föreslå ändringar. I december ses vi igen och går igenom alla ändrade texter. Om vi inte blir helt klara då träffas vi i februari igen.

Några röster från deltagare i arbetet

Helena Forselius, förvaltningsjurist på Naturvårdsverket:

Helena Forselius.

Vad har E-delegationens checklista för jurister betytt för Naturvårdsverkets jurister?

- Checklistan har fått större betydelse på senare tid och utgör ett stöd i arbetet vid samverkan som innefattar hantering av information i digitala lösningar. Även om checklistan är i behov av uppdateringar ger den en överblick av vilka huvudsakliga frågor som behöver besvaras. En checklista är särskilt viktig när jurister, som inte tidigare har arbetat med utvecklingsinsatser, introduceras till arbetet, säger Helena Forselius.

Varför vill du vara med i arbetet?

- Arbetet med att se över checklistan kommer att ge erfarenheter som är till gagn för Naturvårdsverkets fortsatta arbete med digitalisering. Det är också givande för mig att utbyta kunskaper med kollegor på andra myndigheter som arbetar med samma frågor som vi.

Vad är ditt bidrag?

- Jag bidrar med min kunskap om särskilt offentlighet och sekretess, personuppgiftsbehandling samt service och ärendehandläggning i en digital miljö. Jag tror även att min erfarenhet av frågor som rör digitalisering inom ramen för Smartare miljöinformation/Digitalt först kommer att vara till nytta.

Liisa Laukkanen, verksamhetsutvecklare med inriktning informationssäkerhet på Försäkringskassan och deltagare i eSams expertgrupp för säkerhet:

Liisa Laukkanen

Varför vill du vara med i arbetet?

- Utvecklingen sker väldigt fort nu inom digitaliseringen av offentlig sektor. Det är viktigt att få vara med och påverka. Mycket av det grundläggande skyddet för informationen och hanteringen av information finns i juridiken, därför hänger informationssäkerhet och juridik ihop. Om vi bara ser på juridiken som hindrande i utvecklingssammanhang finns risken att informationssäkerheten blir sämre, säger Liisa Laukkanen.

Vad är ditt bidrag?

- Framförallt att underlätta och öka förståelsen för området informationssäkerhet. Eftersom allt numera bygger på informationshantering är det hög tid att vi i det offentliga säkerställer att informationshanteringen sker på ett sätt som gör att vi både känner till lagkraven och följer dessa. Exempelvis är dataskyddsförordningen i sin helhet en informationssäkerhetslagstiftning.

18.232.125.29