Innovationsarbete kring livshändelsen Ny i Sverige

Ewa Carlsson, eSams kansli tillsammans med Tony Mathsson, Migrationsverket, Mattias Langeström, Tobias Wijk och Kaltrina Maliqi från Skatteverket som arbetat med innovation om Ny i Sverige.

Nyheten publicerad: 01 jun 2018

Under fem veckor under våren har Skatteverkets innovationsteam samarbetat med livshändelsearbetet Ny i Sverige. Siktet har varit inställt på framtida lösningar för dem som av någon anledning flyttar till Sverige.

Arbetet med livshändelsen Ny i Sverige drivs inom ramen för eSam med Migrationsverket som färdledande myndighet. Ett tiotal myndigheter och andra aktörer inom och utanför eSam är involverade, bland annat Skatteverket. Under våren har Skatteverkets innovationsteam samarbetet med Ny i Sverige under fem intensiva veckor.

Utöver Skatteverkets fasta innovationsteam har personer från andra myndigheter som deltar i Ny i Sverige varit med, bland annat från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, CSN och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Hur har det varit att jobba tillsammans så här?

- Vi har alla olika kompetensområden, vissa är tekniskt kunniga, andra är insatta i hur olika myndigheter jobbar. Tillsammans har vi arbetat sida vid sida för att hitta smarta lösningar för dem som är nya i Sverige, säger Tony Mathsson som är teamledare från Migrationsverket.

- Det är först när vi börjar arbeta mer tvärfunktionellt med andra myndigheter som vi kan hitta riktiga lösningar på våra gemensamma behov för användarna, säger Tobias Wijk som är verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Vad har ni gjort tillsammans med innovationsteamet som ni inte gjort tidigare?

- Vi har lyft blicken och sett ännu längre. Vi har tänkt fritt och spanat kring vad vi skulle kunna göra inom fem till tio år, oavsett vad vi vet idag om teknikens möjligheter, utan att begränsa oss utifrån nuvarande lagar och regler eller kostnader. Vi har fokuserat på en av våra målgrupper, de som kommer till Sverige för att arbete här, säger Ann-Catrin Nyberg från Migrationsverket som är ansvarig för livhändelsen.

Fokus i innovationsteamets arbete har varit hur man löser utmaningen med informationsdelning mellan myndigheter men också hur individen kan få information som är anpassad efter just sina behov och sin situation som ny i Sverige.

Vad blev resultatet? Vad har ni kommit fram till?

- Vi kom fram en framtidslösning för personer som kommer för att arbeta i Sverige, en så kallad ”knowledespace” där personen bland annat ska kunna dela information om sig själv, följa sina myndighetskontakter och sitt ärende och virtuellt kunna se till exempel se sin kommande arbetsplats eller alternativa boenden, säger Tobias Wijk.

Hur ser du på nyttan av vad ni kommit fram till? Hur påverkar det ert fortsatta arbete?

- Jag ser det som en viktig inspiration och ett framtidsunderlag som både kan komma att användas i vårt livshändelsearbete kring Ny i Sverige och också som inspiration till andra livshändelser som eSam driver, säger Ann-Catrin Nyberg.

Bakgrund

Hur jobbar Skatteverkets innovationsteam?

Skatteverkets innovationsteam arbetar under en fem-veckorsperiod med en specifik problemställning. Grundteorin är servicedesign, utgångspunkten är att lösa kundens behov. Arbetet sker i steg där man identifierar problemet, undersöker möjliga lösningar, tar fram en prototyp och testar.

Om Livshändelsen Ny i Sverige

Arbetet med livshändelsen Ny i Sverige startade hösten 2016. Syftet är att ge personer som är nya i Sverige bättre service, snabbare etablering och minskat antal myndighetskontakter. Det handlar om alla de som av olika anledningar kommer hit. Det kan vara för arbete, studier, de som är på flykt, av kärlek eller för att anhöriga finns i Sverige.

I januari 2018 presenterades en förstudierapport, Förslag på Myndighetsgemensam digital lösning för dig som är ny i Sverige.
Migrationsverket, som färdledande myndighet, och övriga aktörer som deltagit i arbetet diskuterar nu val av lösning eller kombination av lösningar, hur arbetet ska drivas vidare och vilka fler som bör involveras.

De myndigheter som hittills deltagit i livshändelsen Ny i Sverige är:

• Arbetsförmedlingen
• CSN
• Migrationsverket
• Pensionsmyndigheten
• Skatteverket
• SKL (Sveriges kommuner och landsting)
• Tillväxtverket
• Länsstyrelserna

Ta del av förstudierapporten:

Förslag på myndighetsgemensam digital lösning för dig som är ny i Sverigelänk till annan webbplats

3.81.73.233