Förslag till svenskt ramverk för digital samverkan framme

Nyheten publicerad: 31 maj 2018

En gemensam inriktning för digital samverkan är centralt i digitaliseringen för att vi ska kunna utbyta information på ett effektivt sätt och skapa samhällsnytta. Nu finns ett första förslag till ett svenskt ramverk för digital samverkan framme som ska kunna användas inom hela det offentliga Sverige.

eSams expertgrupp för arkitektur har sedan hösten 2017 drivit ett arbete för att se över och uppdatera principerna för digital samverkan som togs fram av E-delegationen. Perspektivet har breddats till att omfatta såväl statlig som kommunal och landstingskommunal nivå – det vill säga hela det offentliga Sverige.

Det Europeiska ramverket för interoperabilitet* (EIF), har tillsammans med andra relevanta principer från EU, arbetats in i principerna. Resultatet har blivit ett svenskt ramverk som innehåller grundläggande principer och rekommendationer för offentliga organisationer.

Mikael Österlund.

- Ambitionen är att svenska offentliga organisationer inte själva ska behöva sätta sig in i rekommendationer och principer från EU då de redan är ”inarbetade” i det svenska nationella ramverket. Den respons vi har fått hittills i arbetet pekar på att ramverket har stor potential. Bland annat framhålls nyttan av att det är myndighetsövergripande då det skapar en gemensam logik för tjänsteutvecklingen i offentliga organisationer, säger Mikael Österlund på eSams kansli.

Arbetet har skett i dialog och samverkan med bland annat SKL och representanter för Inera. Förslaget till ramverket presenterades vid nätverksdagen på Offentliga rummet där deltagarna från myndigheter, kommuner och landsting bidrog med synpunkter för att ramverket ska bli ett bra stöd i digitaliseringsarbetet.

Nästa steg är nu att arbeta in synpunkter från nätverksdagen och färdigställa förslaget som eSams styrgrupp och den nya myndigheten kan ta ställning till. Förslaget ska innehålla själva ramverket och en plan för den fortsatta hanteringen - både för hur ramverket ska förvaltas och vidareutvecklas framöver och för hur implementeringen ska ske.
 
*Med interoperabilitet menas två eller flera systems förmåga att utbyta information och att använda informationen som de får från varandra.

3.81.73.233