Framtidsutmaningar för digitaliseringen av det offentliga Sverige

Nyheten publicerad: 30 jan 2018

Förmågan att ha ett helhetsperspektiv, det digitala mötet och informationsförsörjningen är de största framtidsutmaningarna för det gemensamma digitaliseringsarbetet inom det offentliga. Det säger eSam i en rapport om de framtidsutmaningar som medlemmarna identifierat.

Ewa Carlsson.

Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar – behoven ökar samtidigt som resurserna minskar. I dag lever det offentliga Sverige inte upp till invånarnas förväntningar om digital service. I morgon kommer kraven och behoven att vara än större.

- Vi behöver skapa en tydligare målbild och identifiera vilka steg vi behöver ta för att lyckas ta tillvara digitaliseringens möjligheter. eSam har en god överblick över gemensamma behov i nuläget och vilka initiativ som pågår eller som planeras i samverkan mellan våra medlemmar. Men vart är vi på väg? Hur ser målbilden ut för det offentliga ut och vad behöver vi förhålla oss till? säger Ewa Carlsson, chef för eSams kansli.

Under hösten 2017 har eSam påbörjat ett arbete med att ta fram en färdplan för det gemensamma digitaliseringsarbetet. Ett första steg har varit att sammanställa de framtidsutmaningar som eSams medlemmar ser inom digitaliseringsområdet, ett arbete som nu resulterat i rapporten "Gemensamma framtidsutmaningar – och möjligheter".

Michiko Muto.

- Vi har fått en bra bild av hur våra medlemmar ser på våra framtidsutmaningar. Det har varit fantastiskt att få ta del av alla tankar och reflektioner som kommit fram på alla de workshops och möten vi haft, säger Michiko Muto som skrivit rapporten.

Stärkt helhetssyn – och förmåga att hantera förändring

Det är framför allt några områden som lyfts fram, områden som eSams medlemmar ser att vi behöver kraftsamla kring. Det är för det första vår förmåga att se och agera utifrån ett helhetsperspektiv och kunna hantera förändringar.

Det digitala mötet och EU-perspektivet

Ett annat viktigt område med stora utmaningar är hur vi lyckas forma det digitala mötet med våra kunder.

– Det behövs en framåtsyftande sammanhållen bild av kundmötet. Den tekniska utvecklingen förändrar förutsättningarna för digitala möten och inom ett par år kommer sannolikt mycket att vara annorlunda. Vi påverkas också mycket av olika arbeten inom EU, t.ex. The Once Only Principle (en uppgift – en gång) och planerna på nationella ingångar kopplade till vissa livshändelser (Single Digital Gateway). Vi behöver bli bättre på att samordna oss i EU-frågor och bli mer proaktiva i planering av och deltagande i viktiga aktiviteter som berör svensk förvaltning. Det gäller inte minst i de frågor som går på tvärs och som berör hela den offentliga förvaltningen, säger Michiko Muto.

En stor utmaning i det digitala kundmötet är också hur vi lyckas tillgodose grundläggande behov av information och tjänster kopplade till identitet och behörighet.

Gemensamma principer och riktning för Sveriges informationsförsörjning

Det tredje stora området där utmaningar lyfts fram är informationsförsörjningen. Ett effektivt informationsutbyte är en grundförutsättning för en framgångsrik digitalisering.

– eSams medlemmar ser ett stort behov av gemensamma principer och riktning för Sveriges informationsförsörjning. Det finns ett behov av att se data som en resurs som kan återanvändas för andra syften än vad de först var tänkta för. Vi behöver enas om informationsstruktur och hur klassningen ska se ut, säger Michiko Muto.

Fortsatt arbete

Rapporten "Gemensamma framtidsutmaningar – och möjligheter" kommer tillsammans med eSams översiktskarta - en inventering över behov och initiativ  - att ligga till grund för den kommande verksamhetsinriktningen för eSam. Ambitionen är att ta fram en målbild inom vissa prioriterade områden samt att identifiera gemensamma aktiviteter mot denna målbild.

Ta del av rapporten:

Gemensamma framtidsutmaningar – och möjligheterPDF

Läs mer om eSams arbete med översiktskartan:

Behovsinventering och översiktskarta

34.229.151.87