Offentliga Sverige jobbar tillsammans

Engagerade samtal om gemensamma behov över organisationsgränserna.

Nyheten publicerad: 25 okt 2017

Vilka är de gemensamma behoven och hur kan vi koordinera arbetet på statlig, kommunal och landstingskommunal nivå för att skapa största möjliga samhällsnytta? I en serie workshops arbetar representanter för stat, kommun och landsting tillsammans. Den 19 oktober var temat Migration, integration och arbete.

eSam samlar nyckelkompetenser från olika sektorer som representerar hela den offentliga sektorn för att ringa in gemensamma behov samt pågående och planerade aktiviteter.

 - För att Sverige ska kunna möta dagens och framtidens utmaningar och förväntningar måste vi jobba smart med de resurser vi har. Genom ett ökat samarbeta med SKL, Inera, Sambruk och länsstyrelsernas gemensamma kansli får vi en bättre helhetsbild och ett bättre underlag för prioriteringar, säger Michiko Muto från eSam.

Konkret arbete inom området Migration, integration och arbete

Den 19:e november samlades ett tiotal aktörer inom området Migration, integration och arbete för en heldags workshop. Dagen rymde såväl presentationer från alla medverkande organisationer som gemensamma diskussioner och handfast arbete med att i realtid uppdatera eSams så kallade översiktskarta över samverkande initiativ och behov.

Engagemanget från workshopdeltagarna gick inte att ta miste på och behovet av att samverka i gemensamma frågor blev väldigt konkret. En fråga som återkom flera gånger under dagen var översättningar och tolkning. Deltagarna konstaterade att det pågår väldigt lite gemensamt arbete inom detta område.

 - Den tekniska utvecklingen inom översättningsområdet är snabb och ett samarbete här har potential att ge stora besparingar och ökad kvalitet och effektivitet i verksamheterna, säger Anders Granström från Arbetsförmedlingen som deltog i workshopen.

Behov av att se helheten och skapa samhällsnytta tillsammans

Behoven och nyttan av att samverka lyftes av flera organisationer:

- I en situation då myndighetens resurser minskar ökar behovet av att se över vilka utvecklingsinsatser vi ska göra, vilket i sin tur ökar behovet av samverkan för att få ut mer, säger Ann-Catrin Nyberg från Migrationsverket.

- Skatteverkets nya inriktning innebär ett ännu tydligare fokus på att myndigheten ska skapa samhällsnytta tillsammans med andra. Det kräver att vi ser till helheten och då blir forum som eSam och gemensamma övningar som dagens workshop centrala, säger Tobias Wijk.

- Vi har alla mycket att vinna på att veta vad som är på gång runt om i Sverige och lära av varandra, säger Ulf Palmgren från SKL och konstaterar att det i vissa fall helt enkelt inte är motiverat att vi jobbar på olika sätt.

- För Inera, som breddat ägarskapet från landsting och regioner till att även inkludera kommuner, är den här typen av övningar som bidrar till gemensam förståelse och överblick värdefulla, säger Erica Määttä Lindblad.

Samarbetet fortsätter löpande

I början av nästa år kommer eSam samla alla de som varit involverade under höstens arbete för ett möte om förslagen som tagits fram.

- Parallellt med arbetet med att revidera översiktskartan fortsätter eSam, SKL och Inera att fördjupa samarbetet. Vi utvecklar våra arbetsformer och har löpande avstämningar, säger Mikael Österlund på eSams kansli som leder workshopserien tillsammans med Michiko Muto,

- Vår närmare samverkan ger många positiva möjligheter till utveckling och tillsammans får vi ökad kraft att ta oss an fler gemensamma digitaliseringsfrågor, säger Anna Gillquist från SKL.

Läs tidigare artikel:

Workshopserie om gemensamma behov i offentlig sektor

Mer om workshopparna

Det pågår ett omfattande digitaliseringsarbete inom den offentliga verksamheten, på alla nivåer. Det skapar behov av att ”mappa” och få överblick över hur aktiviteter och initiativ hänger ihop – eller bör hänga ihop.

Workshopparnas olika teman utgår från indelningen i eSams översiktskarta (en översikt över 400 behov och aktiviteter indelade efter bland annat livshändelser och gemensamma informationsområden) och kommuner och landstings verksamhetsområden.

Teman

  • 18/10: Demokrati och delaktighet
  • 19/10: Migration, integration och arbete
  • 24/10: Vård och omsorg, hälsa och familj
  • 30/10: Ekonomi och styrning
  • 1/11: Tillväxt och samhällsbyggnad, boende, fritid och företagshändelser
  • 2/11: Skola och lärande, utbildning
34.228.55.57