Workshopserie om gemensamma behov i offentlig sektor

Nyheten publicerad: 18 okt 2017

Nu går startskottet för en serie workshops i eSams regi om gemensamma digitaliseringsbehov inom myndigheter, kommuner och landsting.  Syftet är att gemensamt inventera pågående utvecklingsaktiviteter och identifiera vad som behöver göras tillsammans framöver för att bidra till större samhällsnytta. 

Sedan eSam startade 2015 har medlemsorganisationerna tillsammans kartlagt vilka initiativ som drivs i samverkan mellan medlemsorganisationerna eller områden där det finns behov av samverkan. Arbetet har resulterat i en översiktskarta som reviderats årligen.

- Vår karta har utgjort grund för prioriteringar av gemensamma insatser och skapat insikter, nya kontakter och nya samverkansområden, säger Mikael Österlund på eSams kansli.

Nyckelpersoner från olika sektorer samlas

I år kommer revideringen av kartan att läggas upp på ett delvis annorlunda sätt. Helhetsbilden inom det offentliga stärks i och med att SKL och Inera deltar aktivt i arbetet.

- Genom att sektorsvis samla nyckelkompetenser som representerar hela det offentliga tror vi att vi både kommer att få en bättre helhetsbild och en fördjupad förståelse per sektor eller område. Vi hoppas också på spännande möten mellan myndigheter och företrädare för statlig, kommunal och landstingskommunal nivå, säger Mikael Österlund som leder worksopserien tillsammans med Michiko Muto från eSam.

Under hösten genomförs sex workshops med fördjupande teman som utgår från indelningen i eSams översiktskarta och verksamhetsområdena i SKL:s handlingsplan.

Underlag för planering och fortsatt samverkan

Resultatet av workshopparna kommer att tas om hand i eSams årliga arbete med att revidera översiktskartan. Syftet med kartan är att synliggöra pågående arbete, stimulera samverkan över aktörs- och verksamhetsgränser samt att bidra med underlag för planering och koordinering av gemensamma utvecklingsinitiativ.

Kartan är också ett underlag för myndigheternas egen planering. Den nya versionen av översiktskartan ska vara klar i mars 2018.

- Då har vi en bra bild över vilka gemensamma områden vi behöver prioritera inom eSam och hur vi behöver samverka med kommuner och landsting kring den fortsatta digitaliseringen, säger Mikael Österlund.

34.228.55.57